Přerov - "Průpich"

Realizace urbanistická soutěž - 3. místo
Autor ing. arch. Jindřich Nový, ing. arch. Eva Ličmanová, ing. arch. Markéta Strnková

O projektu

Lokalita je v rámci urbanistického kontextu na místě, které má potenciál městského centra. V blízkosti se nachází autobusové a vlakové nádraží, historické centrum, obytné části města, tedy potenciální zdroje energie městského života. Návrh posiluje především ty formy urbanistických vazeb, které oživí a rozvinou potenciál řešené lokality. Především se zaměřuje vytvoření kvalitního veřejného prostoru, na vytvoření správných komunikačních vazeb a definování funkčního využití území. Vzájemná provázanost těchto oblastí dává vzniknout životaschopnému městskému organismu a zasévá semínko budoucího růstu.

Navržená zástavba vytváří nové bloky a doplňuje stávající zástavbu s možností etapové přestavby. Veř. prostory jsou jasně definovány a vytváří „klasické“ městské úkazy – ulice, náměstí, piazzetta, lodžie, podloubí, pasáž – s doplňkovými prvky – socha, kašna – a městským mobiliářem. Všechny tyto nástroje by měly podpořit aktivitu ve veřejném prostoru. Dimenze těchto prostorů jsou zvoleny adekvátně k jejich využití a umožňují vysokou hustotu zastavění a diverzitu využití. Některé významné objekty jsou záměrně začleněny do kompozičního plánu jako dominanty.

Kompoziční vztah mezi budovami a ulicemi a náměstími, je zcela zásadní pro životní energii města. Správné řešení vybízí k aktivitě podnikatelské i uživatelské a nastavuje správné vztahy funkční, sociologické, bezpečnostní, ekonomické, atd. bez nutnosti tyto oblasti přesnědefinovat a regulovat. Automaticky vytváří diverzitu aktivit.

Klademe proto důraz na vytvoření pěších vazeb v rámci lokality a mezi okolím a nalezení vyváženého vztahu mezi různými formami dopravy, které jsou schopny generovat rozvoj místa.