revitalizace areálu jarošovského pivovaru

Adresa Uherské hradiště, Jarošov
Autor ing. arch. Jindřich Nový, ing. arch. Eva Ličmanová, ing. arch. Markéta Strnková, BcA. Michal Babic

O projektu

Jednou z hlavních myšlenek při formování nové tváře areálu a jeho adaptace pro potřeby výrobní firmy je uchování povědomí o historii areálu s odkazem na existenci pivovaru.  K tomu má pomoci původní budova se dvěma komíny (K), která by se měla stát dominantou celého areálu. Se svou nezaměnitelnou siluetou je předurčena uchovat informaci, že zde v minulosti stál nejstarší pivovar na Moravě. Téma pivovaru je v Jarošově a jeho okolí silné, proto se domníváme, že je na místě drobnými prvky, místy s lehkou nadsázkou, odkazovat na tradici vaření piva, která zde sahá do druhé poloviny 17. století. Nabízí se v rámci navržené restaurace obnovit vaření piva v podobě minipivovaru. Vzhledem k faktu, že se u většiny ostatních budov nejedená o nijak zvlášť cennou architekturu, jeví se nám jako správné vložit nové prvky kvalitní soudobé architektury bez přehnané pokory vůči původnímu stavu. Ba naopak, u ponechaných budov by nová vrstva měla být v kontrastu s původním, aby se jasně oddělily jednotlivé vývojové etapy areálu. Rozhodli jsme zakódovat do nového stavu fragmenty starého, původního, které budou nést stopu historie místa.

Důležitým aspektem návrhu je vytvoření příjemného pracovního prostředí, které nebude pouze klasickým typem výrobní haly, ale bude otevřené do venkovních prostor se zelení.

Z hlediska provozní koncepce jsme se na základě analýz rozsahu požadovaného výrobního celku rozhodli areál provozně rozdělit na dvě části. Část průmyslová obsahuje výrobu firmy Vymyslický a dvě samostatné haly určené k pronájmu a zároveň poskytující prostor pro případný budoucí rozvoj firmy nad rámec předpokládaného rozsahu. Tato část areálu je dopravně přístupná z jihovýchodu z místní komunikace Nová cesta, je průjezdná, bez plošných nároků na otáčení vozidel. Objekty jsou obsluhovány z obou stran vnitroareálové komunikace. Západní část areálu obsahující zachované objekty A1, I1, J1, J2, J3 je veřejná, obsahující městské funkce a je zde vytvořen veřejný venkovní prostor – zelené náměstí propojující tyto dva provozní celky.